Search
  • Županijska lučka uprava Korčula

JAVNA NABAVA - U tijeku je postupak javne nabave velike vrijednosti usluga Tehničke pomoći¨U tijeku je postupak javne nabave velike vrijednosti usluga Tehničke pomoći za upravljanje projektom

„Nova luka Korčula – luka Polačište“. Datum javnog otvaranja ponuda je 17.08. u 12:00 sati.

Cjelokupna dokumentacija za predmetni postupak dostupna je bez naknade na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/¨

106 views0 comments