Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu
Red u luci

Najavu dolaska broda obavlja zapovjednik broda ili njegov agent Lučkoj upravi i Ispostavi Lučke kapetanije najmanje 24 sata prije predviđenog dolaska.

Ako putovanje traje kraće od 24 sata brod koji dolazi iz inozemstva dužan je najaviti svoj dolazak lučkom operatoru putem VHF uređaja ili putem agenta najkasnije ulaskom u teritorijalne vode Republike Hrvatske, a ako dolazi iz domaće luke odmah nakon isplovljenja iz nje.

Najava dolaska sadrži:

 • ime, državnu pripadnost, ukupnu nosivost, gaz i duljinu broda,
 • broj članova posade i putnika
 • vrstu i količinu tereta za iskrcaj / ukrcaj i u tranzitu,
 • prethodnu luku i datum isplovljenja,
 • dan i sat predviđenog dolaska,
 • za strani brod napisati IMO broj broda

Zapovjednik broda ili agent broda koji prevozi opasne tvari dužan je najaviti dolazak broda najmanje 48 sati prije uplovljavanja.

Brodovi koji ulaze u Luku ne smiju ometati manevriranje brodovima koji izlaze iz Luke.

Svi brodovi i brodice koji plove lučkim područjem Luke moraju se kretati brzinom manjom od 3 čv, odnosno moraju paziti da valovi izazvani njihovom plovidbom ne nanesu štetu drugim brodovima odnosno brodicama i uređajima u Luci.

Ispostava Lučke kapetanije može narediti brodu premještaj s jednog veza na drugi ili na sidrište radi sigurnosti broda i luke i o tome obavijestiti Lučku upravu.

Pravo prvenstva veza u Luci imaju brodovi sa objavljenim linijskim redom plovidbe utvrđenim Zakonom o linijskom brodarstvu.

Lučka uprava je dužna omogućiti brodu odnosno brodici prvenstvo priveza u luci kada su ugroženi ljudski životi ili sigurnost plovidbe.

Brodu će se oduzeti dodjeljeni vez, ako se utvrdi da ga brod nije počeo koristiti u određeno vrijeme i ako zapovjednik izričito odbije dodjeljeni vez.

Sigurnim vezom smatra se mjesto uz obalu koja je dovoljno duga i visoka, a more dovoljno duboko na kojem brod sigurno pluta u svim vremenskim uvjetima.

Sigurnim vezom smatra se i vez broda koji je udaljen od obale upotrebom odgovarajućih sredstava.

Smatrat će se da je brod uplovio u luku nakon što je na sidrištu oborio sidro, istegao sidreni lanac, istakao sidrene oznake ili kad je sigurno privezan uz obalu.

Na lučkom području zabranjenio je obavljati radnje koje mogu:

 • ugroziti ljudske živote
 • prouzročiti požar
 • onečistiti more i obalu
 • nanjeti štetu drugim brodovima i brodicama, te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima

Na lučkom području posebno je zabranjeno:

 • onemogućiti pristup napravama za privez;
 • premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog broda odnosno brodice osim kad je to potrebno zbog pristajanja broda;
 • vezivati brodove i brodice za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namjenjeni za privez i kretati se po njima;
 • neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;
 • oštečivati operativne obale teškim vozilima, smještajem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijanjem klinova, greda i sl. u obalu, te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;
 • zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali, na brodu i brodici i na napravama za privez;
 • čistiti, strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate broda ili brodice;
 • zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;
 • držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda;
 • kupati se, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi;
 • loviti ribu i druge morske organizme;
 • na bilo koji drugi način ugrožavati sigurnost plovidbe;
 • parkirati vozila osim na za to dozvoljenom mjestu.

Brodovi, brodice i drugi plovni objekti ne smiju se vezati i ploviti na području Luke bez odobrenja Lučke uprave i suglasnosti Ispostave Lučke kapetanije.

Zapovjednik broda ili brodice odgovoran je za siguran boravak broda ili brodice na vezu u luci.

Osoba koja upravlja brodom ili voditelj brodice mora prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja, odvezivanja i sidrenja u luci tako postupati,da tim radnjama ne ugrozi ljudske živote ili nanese štetu svom brodu odnosno brodici ,drugim brodovima i brodicama, obali i napravama,uređajima i postrojenjima u luci,sudarom,udarom ili nasukavanjem.

Brod odnosno brodica koji se nalazi u luci mora biti privezan odgovarajućim i ispravnim privezom konopima na napravama za privezivanje ( bitve, plutače za vez, alke i sl. ).

U slučaju nailaska nevremena koje može ugroziti sigurnost, brodovi i brodice privezani ili usidreni u luci moraju pojačati svoje vezove, odnosno povećati broj sidara, a po naređenju Ispostave Lučke kapetanije i isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.

Brodovi koji borave na pristanima moraju biti privezani na način koji odredi Lučka uprava uz suglasnost Ispostave Lučke kapetanije.

Brodovi u Luci ne smiju obavljati popravke kojima se onesposobljuju za plovidbu.

Brod u luci mora uvijek biti spreman za manevriranje.

Iznimno, brod se može popravljati u Luci na mjestu i u vrijeme koje odredi Lučka uprava uz suglanost Ispostave Lučke kapetanije.

Smatrat će se da je brod napustio luku kad je sigurno isplovio i napustio lučko područje

U luci nije dozvoljeno bacati otpatke, ostavljati ostatke tereta i ispuštati tekućine i druge tvari koje onečišćuju Luku.

Zapovjednik broda s kojeg je onečišćeno more ili obala uljem ili na drugi način dužan je odmah obavijestiti Ispostavu Lučke kapetanije